CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống Quan trắc Môi Trường

PROTEUS

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Bộ đo đa chỉ tiêu với các đầu sensor kỹ thuật số với các chỉ tiêu: COD, TSS, pH, nhiệt độ và amonia, có thể được tích hợp dễ dàng với bất kỳ hệ ...

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Bộ đo đa chỉ tiêu với các đầu sensor kỹ thuật số với các chỉ tiêu: COD, TSS, pH, nhiệt độ và amonia, có thể được tích hợp dễ dàng với bất kỳ hệ ...