CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống Quan trắc Môi Trường

ABB

TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI

Trạm quan trắc khí thải tự động (CEMS) thực hiện theo dõi tình trạng và chất lượng nguồn thải khí thải một cách liên tục, tự động giúp chủ nguồn ...

TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI

Trạm quan trắc khí thải tự động (CEMS) thực hiện theo dõi tình trạng và chất lượng nguồn thải khí thải một cách liên tục, tự động giúp chủ nguồn ...