CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống Quan trắc Môi Trường

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động

Thứ 7, 09/11/2019, 10:34 GMT+7

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa có Công văn số 4989/STNMT-CCBVMT về việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.

Đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, gồm: Khu công nghiệp, cơ sở nằm trong KCN nhưng được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP và có quy mô xả thải từ 500m3/ngày, đêm trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải; Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải từ 1.000m3/ngày, đêm trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải; Cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; Các đối tượng khác do UBND cấp tỉnh quy định.

Hệ thống máy quan trắc tự động tại KCN Suối Dầu, Khánh Hòa

Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định trên lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục để theo dõi, giám sát và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải của mình. Các cơ sở này được miễn thực hiện chương trình quan trắc nước thải định kỳ theo quy định của pháp luật.

Thời gian lắp đặt: Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các dự án thuộc đối tượng ở trên đang triển khai xây dựng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước khi đưa dự án vào vận hành. Đối với trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục, gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, amonia; Đối với dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có quy mô gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP, thông số môi trường đặc thù theo ngành nghề do cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường quyết định; Đối với nước làm mát có sử dụng chlorine hoặc hóa chất khử trùng gốc chlorine chỉ lắp đặt các thông số (lưu lượng, nhiệt độ và chlorine). Đối tượng đã thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động được miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục.

Kiểm soát chất lượng của hệ thống: Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, có camera theo dõi phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng.

Đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục: Dự án, cơ sở thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục I Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐCP; Các lò đốt chất thải nguy hại, các lò đốt chất thải của cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh; Khí thải của các cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; Các đối tượng khác do UBND cấp tỉnh quyết định.

Thời gian lắp đặt: Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở trước ngày 31/12/2020. Các dự án quy định phải lắp hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục nêu trên đang triển khai xây dựng, phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục trước khi đưa dự án vào vận hành. Đối với trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Các thông số môi trường cố định, gồm: lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2 dư, bụi tổng, SO2, NOx và CO (trừ trường hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với một số lĩnh vực đặc thù không yêu cầu kiểm soát); Các thông số môi trường đặc thù theo ngành nghề được nêu trong báo cáo và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận. Đối tượng đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục được miễn thực hiện quan trắc khí thải định kỳ đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục.

Kiểm soát chất lượng của hệ thống: Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng.

Theo congnghiepmoitruong.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc