CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống Quan trắc Môi Trường

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình

Thứ 7, 09/11/2019, 10:53 GMT+7

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình vừa ban hành Thông báo số 136/TB-STNMT về kết quả quan trắc môi trường tỉnh tháng 10/2019.

Quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Hà Nội

Thực hiện chương trình quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình năm 2019, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tiến hành quan trắc 22 điểm trong tháng 10. Trong đó, quan trắc môi trường nước mặt lục địa 04 điểm; môi trường nước biển ven bờ 12 điểm; môi trường trầm tích biển 06 điểm.

Hàng trăm héc ta nuôi ngao giống, ngao thương phẩm bị chết tại các đầm bãi thuộc huyện ven biển Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) hồi tháng 8/2019

Hàng trăm héc ta nuôi ngao giống, ngao thương phẩm bị chết tại các đầm bãi thuộc huyện ven biển Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) hồi tháng 8/2019.

Căn cứ kết quả quan trắc, phân tích, đánh giá các thành phần môi trường, môi trường nước mặt lục địa so sánh với QCVN 08-MT-2015/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột A2 – dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng B1 và B2) cho thấy: Một số điểm quan trắc có các thông số COD, BOD5, NH4+, Coliform vượt quy chuẩn, như: nước sông Kiến Giang tại ngã bà Phúc Khánh (TP Thái Bình), thông số COD vượt ngưỡng 1,87 lần; NH4+ vượt 9,8 lần; nước sông Long Hầu tại cầu Long Hầu (huyện Tiền Hải) có thông số COD vượt 1,67 lần; thông số NH4+ vượt 3,04 lần...

Môi trường nước biển ven bờ so sánh với QCVN 10-MT-2015/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển – vùng ven biển: Một số vị trí có thông số Coliform vượt quy chuẩn như nước biển khu nuôi trồng thủy sản xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, vượt 1,70 lần; nước biển tại Cồn Đen (xã Thái Đô, Thái Thụy) vượt 1,50 lần...

Môi trường trầm tích biển: Các vị trí quan trắc có các thông số nằm trong giới hạn của QCVN 43-MT-2012/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

Theo congnghiepmoitruong.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc