CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống Quan trắc Môi Trường

Quảng Bình: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để điểm ô nhiễm bụi, khí thải

Thứ 4, 05/02/2020, 15:31 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 2169/UBND-TNMT ngày 31/12/2019 về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh chỉ đạo, đôn đốc, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường không khí, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh và các nội dung đã được giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Tăng cường tần suất, vị trí quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc chất lượng môi trường hàng năm; nghiên cứu, đề xuất việc lắp đặt hệ thống quan trắc không khí tự động tại một số vị trí có nguy cơ ô nhiễm môi trường để đảm bảo thông tin kịp thời cho cộng đồng và phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về chất lượng không khí.

Sẽ xử lý triệt để các điểm nóng gây ô nhiễm về bụi, khí thải

Thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở sản xuất có phát sinh nguồn khí thải lớn như xi măng, nhiệt điện, phân bón, sử dụng lò hơi công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản rắn...; hướng dẫn và giám sát chặt chẽ cơ sở có phát sinh nguồn khí thải lớn thực hiện việc lắp đặt quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định của pháp luật; xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiếp nhận thông tin quan trắc tự động, liên tục để tiếp nhận số liệu quan trắc từ đơn vị sản xuất phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về chất lượng không khí trên địa bàn.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ phương tiện giao thông, trong đó chú trọng công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Các cơ quan truyền thông trên địa bàn sử dụng nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống do cơ quan có thẩm quyền thực hiện để cung cấp thông tin cho cộng đồng thông qua các phương tiện truyền thông.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất trong các khu kinh tế, khu công nghiệp thực hiện chương trình quan trắc môi trường không khí định kỳ theo quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý cơ sở sản xuất có hành vi xả khí thải gây ô nhiễm môi trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch; kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý cơ sở sản xuất có hành vi xả khí thải gây ô nhiễm môi trường; tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc